วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผู้ดูแลและตารางการฝึกงานสถาบันพัฒนากศน.และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 2552

....สถาบัน กศน. ภาคกลางรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มาฝึกงานในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 2 คน คือนายยุรนันท์ อิ่มสมบัติ และนายบุญเสริม จิตต์คงไทย เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวได้รับรู้ทักษะ ประสบการณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน ดังนี้
1. ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวก ประกอบด้วย
1.1 ว่าที่ ร.ต.อัมพร มากเพชร ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง
1.2 หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.3 หัวหน้าส่วนอำนวยการ
1.4 หัวหน้าส่วนจัดการศึกษา
1.5 หัวหน้าส่วนวิจัยและการพัฒนา
2. ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดทำแผนฝึกประสบการณ์ และเป็นพี่เลี้ยงในด้านต่างๆ ได้แก่
/2.1 นายฐิติ บุญยศ
2.2 นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
3. คณะวิทยากร มีหน้าที่ให้ความรู้เนื้อหาวิชาการ ทักษะ เติมเต็มประสบการณ์ในด้านต่างๆ ได้แก่
3.1 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบด้วย
3.1.1 นายฐิติ บุญยศ
3.1.2 นางทองจุล ขันขาว
3.1.3 นายไพโรจน์ ขุนทอง
3.1.4 นางนฤมล อันตะริกานน์
3.1.5 นายบุญฤทธิ์ วิริยานุภาพพงศ์
3.1.6 นางสาวเตือนใจ ทองเจริญศิริกุล
3.2 ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย
3.2.1 นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
3.2.2 นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์
3.2.3 นายสงกรานต์ เหม่งเวหา
3.3 ด้านการผลิตรายการวิทยุ ประกอบด้วย
3.3.1 หม่อมหลวงเฉลิมขวัญ ศรีธวัช
3.3.2 นายสมบัติ ศรีงาม
4. ผู้ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ ได้แก่ นายฐิติ บุญยศ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างเติมที่ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนเสร็จสิ้นภาระกิจ
แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 2-3 พ.ย. 2552
เรื่อง วิธีการใช้เครื่องสำเนาCD/VCD
ผึกปฏิบัติจริง
วิทยากร นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
นายสงกรานต์ เหม่งเวหา
วันที่ 4-13 พ.ย. 2552
เรื่อง การใช้โปรแกรมห้องสมุด
การจัดทำรายการหนังสือขึ้นเวบ
การถ่ายรูปปกหนังสือ Update ข้อมูลเข้าโปรแกรม
วิทยากร นายฐิติ บุญยศ
วันที่ 16-20 พ.ย. 2552
เรื่อง เรียนรู้เรื่องการทำรายการวิทยุ
รูปแบบรายการ
เทคนิคการนำเสนอ
การเขียนบทวิทยุ
ปฏิบัติการเขียนบทวิทยุ
วิทยากร มล.เฉลิมขวัญ ศรืธวัช
วันที่ 23-27 พ.ย. 2552
เรื่อง การใช้เครื่องบันทึกเสียง
สื่ออุปกรณ์
วิธีใช้เครื่องมือ
เทคนิคการบันทึกเสียง
ฝึกปฏิบัติจริง
วิทยากร นายสมบัติ ศรีงาม
วันที่ 30 พ.ย. –4 ธ.ค. 2552
เรื่อง เดินระบบ Lan
วิทยากร นายฐิติ บุญยศ
นายไพโรจน์ ขุนทอง
วันที่ 8-18 ธ.ค. 2552
เรื่อง การใช้โปรแกรมงานวัดผล
วิทยากร นายบุญฤทธิ์ วิริยานุภาพพงศ์
วันที่ 21-30 ธ.ค. 2552
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบฐานข้อมูล
การทำข้อมูลคลังสื่อบนเว็บ
วิทยากร นายฐิติ บุญยศ
นายไพโรจน์ ขุนทอง
น.ส.เตือนใจ ทองเจริญศิริกุล
วันที่ 4-15 ม.ค. 2552
เรื่อง การสร้างสื่อนำเสนอ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
Photoshop/Proshow gold/Power point
วิทยากร นายทองจุล ขันขาว
นายนฤมล อันตะริกานน์
นายไพโรจน์ ขุนทอง
วันที่ 18-22 ม.ค. 2552
เรื่อง เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
วิธีการใช้และดูแลรักษา
เทคนิคการถ่ายทำ
วิทยากร นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์
นายสงกรานต์ เหม่งเวหา
วันที่ 25-29 ม.ค. 2552
เรื่อง ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือถ่ายทำรายการโทรทัศน์
วิทยากร นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์
นายสงกรานต์ เหม่งเวหา
วันที่ 1-5 ก.พ. 2552
เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์
การเขียนบทโทรทัศน์
การตัดต่อรายการโทรทัศน์
วิทยากร นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
นายสงกรานต์ เหม่งเวหา
วันที่ 8-19 ก.พ. 2552
เรื่อง การสร้าง Project นำเสนองาน
วิทยากร นายฐิติ บุญยศ
นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
นายไพโรจน์ ขุนทอง
นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์
นายสงกรานต์ เหม่งเวหา
วันที่ 22-26 ก.พ. 2552
เรื่อง การประเมินผลงาน
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยากร นายฐิติ บุญยศ
*หมายเหตุ แผนการฝึกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น