วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติสถาบันพัฒนากศน.และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง

ความเป็นมา
...ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียนประจำภาค พ.ศ. 2519 โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก ประกาศลงวันที่ 5 ม.ค. 2520 จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประจำภาคกลางขึ้น และ กำหนดให้ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในขณะนั้นจึงถือว่าวันที่ 5 ม.ค. 2520 เป็นวันกำเนิดของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง
...ต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2522 และโอนบรรดา กิจการทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้างและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา ผู้ใหญ่ และสำนักโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดกรม
การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยมีชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
.
สถานที่ตั้ง
...ระยะแรก เมื่อประกาศตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางได้ปฏิบัติงานอยู่ที่ กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา จนถึงวันที่ 16 ต.ค. 2520 ระยะที่ 2 วันที่ 17 ต.ค. 2520 ได้ตั้งสำนักงาน ชั่วคราวที่โรงเรียนประถมบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานถาวรที่ค่ายลูกเสือ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยได้ทำพิธี เปิดศูนย์ฯ เป็นการถาวรเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2522 และได้ย้ายมาอยู่ที่ สำนักงานถาวรเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2522 จนถึงปัจจุบัน
...ศูนย์ฯ ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง ประมาณ 85 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรี 16 กิโลเมตร มีที่ดินที่เป็นที่ตั้ง ศูนย์ฯภาค มี 3 แปลง เนื้อที่ รวม 62 ไร่ 50 ตารางวา ซึ่งเช่าที่ดินจากกรมศาสนา แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน เป็นที่ดินของวัดสาลี (วัดร้าง)ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร สำนักงาน, ห้องสมุด,โรงพิมพ์, บ้านพักเจ้าหน้าที่ และหอพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม แปลงที่ 2 มีเนื่อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เป็นที่ดินของวัดกระออมทอง( วัดร้าง) ใช้เป็นที่ ปลูกสร้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่ฯ แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินของวัดมะขามเตี้ย (วัดร้าง) ใช้เป็นที่ ทดลอง, สาธิตการเกษตร และบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น